Home | Dokumenty pre analýzu

Dokumenty pre analýzu

Zoznam potrebných dokumentov pre analýzu firmy

 • výpis z obchodného registra
 • zakladajúce dokumenty spoločnosti vrátane nasledujúcich zmien a dodatkov, stanovy a iné
 • najaktuálnejšia účtovná uzávierka
 • najaktuálnejšia konsolidovaná uzávierka
 • zoznam záväzkov s uvedením čiastky, adresy, IČO, dôvodov
 • zoznam pohľadávok s uvedením čiastky, adresy, IČO, dôvodov
 • súpis záväzkov a pohľadávok neuvedených v účtovníctve
 • zoznam záväzkov a pohľadávok voči spoločnostiam v skupine
 • zoznam nehnuteľností, ktoré spoločnosť vlastní a k nim všetky príslušné dokumenty (nadobúdajúci doklad, znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva, nájomná zmluva a iné)
 • inventárny súpis nehnuteľného majetku, zásob, tovaru, vrátane majetku vedeného v operatívnej evidencii(účtovne i daňovo odpísaného)
 • úverové zmluvy, potvrdenie banky o výške úveru, zástavné zmluvy
 • leasingové zmluvy
 • právne aktivity v iných spoločnostiach - aktuálny výpis z OR a SCP
 • zoznam zamestnancov a záväzkov voči nim
 • zoznam nájomných zmlúv
 • práva k licenciám a patentom
 • súpis záväzkov voči orgánom štátnej správy
 • súpis vedených súdnych sporov, návrhov na konkurz, exekúciu a pod., vrátane kópií zakladajúcich dokumentov
 • podnikateľský zámer
 • zoznam zákazok s uvedením termínov a finančného objemu.

Pripravte prosím kópie vyššie uvedených dokumentov, na rokovanie s našim projekt manažérom. Podstatne tým urýchlite celý proces analýzy.